اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمد راسخ

حقوق عمومی استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

m-rasekhsbu.ac.ir
02129903165


تحصیلات دانشگاهی

دکترا, حقوق, انگلستان, انگلستان.

 

دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. متون پیشرفته حقوقی (دکتری)
2. حقوق اساسی 1 (کارشناسی)
3. فلسفه حقوق (کارشناسی)
4. مقدمه علم حقوق (کارشناسی)
5. حقوق عمومی در اسلام (کارشناسی ارشد)
6. مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد)


دروس ارائه شده قبلی

1. بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق (دکتری)
2. حقوق بشر (دکتری)
3. متون پیشرفته حقوقی (دکتری)
4. نظارت بر اعمال حکومت (دکتری)
5. حقوق اساسی 1 (کارشناسی)
6. فلسفه حقوق (کارشناسی)
7. مقدمه علم حقوق (کارشناسی)
8. حقوق عمومی در اسلام (کارشناسی ارشد)
9. حقوق مالی (کارشناسی ارشد)
10. دادرسی عادلانه و مدیریت قضایی (کارشناسی ارشد)
11. سمینار (کارشناسی ارشد)
12. فلسفه حقوق (کارشناسی ارشد)
13. مبانی انسان شناختی حقوق بشر وتنوع فرهنگی (کارشناسی ارشد)
14. مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد)
15. متون حقوقی 3 (کارشناسی ارشد)
16. نظام های انتخاباتی (کارشناسی ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. M. Rasekh, "Religion and Violence A Matter of Approach" , Vol.1, pp.1-11, 2016.
2. M. Rasekh, "Sharia and Law in The Age of Constitutionalism" , Journal of Global Justice and Public Policy, Vol.2, pp.259-276, 2016.
3. M. Rasekh, "Right to Health and proportion of Right to health information in the patient s right charters" , International Journal of User-Driven Healthcare, Vol.2, pp.59-68, 2013.
4. M. Rasekh, "Biotechnology - related intellectual property law of iran" , AVICENNA JOURNAL OF MEDICAL BIOTECHNOLOGY, Vol.1, 2009.
5. م. راسخ, س. غفاری, ع. میلانی فر, ف. یغمایی, ف. عامری, ش. برومند, "زوجین «در حکم نابارور» و نظام حقوقی ایران (مطالعه ای نظری و تطبیقی)" , اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 11, صفحات:341-352, 1397.
6. م. راسخ, ف. دومانلو, س. انصاری پور, "ارزیابی اخلاقی کاهش جنین" , مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 11, صفحات:316-328, 1397.
7. ح. منوری, م. راسخ, "ابزار تنظیم بازار مالی در ایران و انگلستان" , دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, نسخه 11, صفحات:95-112, 1397.
8. ف. بخشی زاده زنجانی, م. راسخ, "شرع گرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه" , مجله حقوقی دادگستری, نسخه 82, صفحات:85-116, 1397.
9. م. راسخ, م. بیات کمیتکی, س. محمدی, "نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:63-85, 1397.
10. ن. مشایخ , م. راسخ, "اداره اراضی سلب مالکیت شده" , فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی, نسخه 11, صفحات:503-530, 1396.
11. ح. منوری, م. راسخ, "سبک های تنظیم بازار مالی در ایران و انگلستان" , دانش سرمایه گذاری, نسخه 22, صفحات:147-163, 1396.
12. م. راسخ, "حق یا ارزش حیات نکته ای منطقی در باب ادعای حق بر حیات" , مجله تحقیقات حقوقی, نسخه 79, صفحات:75-98, 1396.
13. م. راسخ, ح. پورسید آقایی, "نگاه انتقادی به شکل گرایی در حقوق" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 74, صفحات:69-84, 1395.
14. م. راسخ, ف. دومانلو, "نانوفناوری و حریم خصوصی نگاه اخلاقی و حقوقی" , فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری, نسخه 11, صفحات:19-28, 1395.
15. م. راسخ, ف. عامری, ز. بهجتی اردکانی, "تحول مفهوم نسب در پرتو فناوری های نوین درمان ناباروری" , اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 9, صفحات:54-66, 1395.
16. م. راسخ, م. حسینی کرابی, "مفهوم رگولاسیون در قلمرو حقوق" , دانشنامه حقوق اقتصادی, نسخه 22, صفحات:23-39, 1395.
17. م. راسخ, ف. بخشی زاده زنجانی, "مفهوم قانون در عصر مشروطه نویسندگان متقدم" , مجله تحقیقات حقوقی, نسخه 68, صفحات:2-23, 1393.
18. م. راسخ, م. میر محمد صادقی, "اصل تدبیر در حکمرانی و حقوق عمومی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:30-41, 1393.
19. م. راسخ, ا. خداپرست, "حق بر باروری" , مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 2, صفحات:37-44, 1393.
20. م. راسخ, ع. محمدی, "وحدت در نظام حقوقی افغانستان" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:77-102, 1392.
21. م. راسخ, ف. عامری, "رویکرد نظری به مفهوم حق نسل سوم" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 15, صفحات:167-193, 1392.
22. م. راسخ, م. رفیعی, "نسبت حکومت با زندگی مطلوب ارزیابی رویکردهای بی طرف و کمال گرا" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:61-99, 1392.
23. م. راسخ, "تبیین اصول تشریفاتی قانون گذاری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه ویژه نامه, 1391.
24. م. راسخ, "صلاحیت قوه قانون گذاری در بودجه ریزی دولتی (مورد پژوهی کنگره ایالات متحده آمریکا)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه ویژه نامه, 1391.
25. م. راسخ, ا. خداپرست, "تاثیر دو رویکرد الهیاتی و متن گرا بر اخلاق زیستی" , اخلاق در علوم و فناوری, نسخه 7, صفحات:1-9, 1391.
26. م. راسخ, م. بیات کمیتکی, "حق و مصلحت در ترازوی عدالت" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه ویژه نامه, صفحات:385-426, 1391.
27. م. راسخ, م. خورشیدی, ف. عامری, "باروری پس از مرگ بررسی اخلاقی و حقوقی" , اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 5, صفحات:1-15, 1391.
28. م. راسخ, م. بیات کمیتکی, "مفهوم مصلحت عمومی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:93-119, 1390.
29. م. راسخ, م. رفیعی, "نسبت حکومت با زندگی مطلوب نگرشی به رویکرد بی طرفی" , فقه و حقوق اسلامی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز), صفحات:109-131, 1390.
30. م. راسخ, "نظریه حق" , فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری, نسخه 1, صفحات:299-316, 1388.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. F. Ameri, M. Rasekh, "Ethical Evaluation of Informing Relatives of Premature Menopause (PM) Patients" , In ESHRE 2018, 2018.
2. S. Boroumand, M. Rasekh, "Mother's Hardship in Therapeutic Abortion: Subjective or Objective?" , In ISERB, 2018.
3. F. Domanloo, M. Rasekh, "A Moral Appraisal of Single Parenthood by Choice" , In Third International Congress on Reproduction 2nd International Congress on Reproductive Health and Childbearing Information, 2017.
4. S. Boroomand, M. Rasekh, "A Study of Judicial Precedent on Determination of Moral Competence as Stipulated in the Embryo Donation Law of Iran" , In Third International Congress on Reproduction 2nd International Congress on Reproductive Health and Childbearing Information, 2017.
5. S. Boroomand, M. Rasekh, "وجوه اخلاقی و حقوقی مالکیت بر نمونه های انسانی در بانک های زیستی" , 2017.
6. F. Ameri, M. Akhondi, M. Rasekh, "Sterilisation and Quality of Life of Endometriosis Patients" , In International Congress on Endometriosis and Minuimally Invasive Gynecology, 2016.
7. F. Ameri, M. Rasekh, "An Ethical Evaluation of Beauty Enhancement with Regenerative Medicine" , In 3rd iranian congress on progress in tissue engineering and regenerative medicine, 2016.
8. M. Rasekh, A. Milanifar, F. Ameri, "Infertility Treatment Right Hardship" , In 5th annual iranian international congress of forensic medicine, 2016.
9. M. Rasekh, F. Ameri, F. Damanlu, "Adoption or Infertility Treatment" , In The 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016), 2016.
10. M. Rasekh, M. Akhondi, "The Legal Duty of Infertility Treatment Centres to Keep the Treatment Information Confidential" , In The 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016), 2016.
11. M. Rasekh, M. Akhondi, Z. Behjati ardakani, S. Boroomand, "Legal Possibility of Infertility Treatment Provision to Fertile Couples under the Iranian Embryo Donation Law" , In 5th annual iranian international congress of forensic medicine, 2016.
12. M. Rasekh, S. Boroomand, "Right to Reproduction Limited or Absolute" , In The 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016), 2016.
13. M. Rasekh, S. Sharifi, "The Problem of inherritance of Embryo Donation Children" , 2013.
14. M. Rasekh, A. Khodaparast, "Moral foundations of the religious approche to using modern ART methods" , In Abstract book of the 28th ESHRE annual meeting, 2012.
15. م. راسخ, "چیستی جرم و مجازات و تاثیر آن بر رابطه فقه و قانون ناگزیری حسن و قبح عقلی" تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق, 1397.
16. م. راسخ, ش. برومند, "انصراف از شرکت در پژوهشهای بانک زیستی: چالشها و راه کارها" اولیت همایش ملی تخصصی همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها, 1397.
17. م. راسخ, ف. دومانلو, "جراحی جنین: چه کسی باید تصمیم بگیرد؟" سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران, 1397.
18. د. فاطمه, م. راسخ, "تحلیل نظری حق بر ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک" اخلاق در علوم و فناوری, 1396.
19. م. راسخ, ف. دومانلو, "A moral appraisal of multipie gestations in ART Treatment" دهمین کنگره بینامللی زنان و مامایی ایران, 1392.
20. م. آیتی, م. راسخ, "نسب فرزند متولد از رحم جایگزین" کنگره اخلاق و حقوق باروری چالشها و راهکارهای رحم جایگزین, 1390.
21. م. راسخ, س. شریفی, ف. عامری, "بررسی حقوقی مسئولیت صاحب رحم جایگزین" کنگره اخلاق و حقوق باروری چالشها و راهکارهای رحم جایگزین, 1390.
22. م. راسخ, "پژوهش بر سلول بنیادی حقوق و اخلاق" هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران, 1388.
23. م. راسخ, "حق یا ارزش حیات" نخستین همایش ملی حق حیات با تاکید بر حق حیات کودک, 1388.
24. م. راسخ, ا. خداپرست, "اخلاق زیستی و دین" دهمین کنگره آسیایی اخلاق زیستی و چهارمین نشست آسیا - اقیانوسیه یونسکو در حوزه اخلاق, 1388.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش) (1)", نشر نی, تهران, 1398, شابک:978-964-185-627-6.
2. "دین، قانون و پیدایش فکر مشروطه", نگاه معاصر, تهران, 1396, شابک:978-600-5747-98-0.
3. "تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی", نشر نی, تهران, 1395, شابک:978-964-312-952-1.
4. "حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش)(2)", نشر نی, تهران, 1395, شابک:978-964-185-286-5.
5. "فقه و حقوق کدام فقه؟", سمت, تهران, 1395, شابک:978-600-02-0368-9.
6. "مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق", انتشارات قوه قضاییه, تهران, 1395, شابک:978-600-8485-12-4.
7. "مفهوم قانون", نشر نی, تهران, 1395, شابک:978-964-185-221-6.
8. "نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی", دراگ, تهران, 1395, شابک:978-964-2888-49-8.
9. "درس گفتارهای فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی", خانة اندیشمندان علوم انسانی, 1394, شابک:978-600-95581-1-7.
10. "وضع مقرره در قوه قضاییه", دراک, تهران, 1394, شابک:978-964-2888-59-7.
11. "حق و مصلحت- مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش 2", نشر نی, تهران, 1392, شابک:9789641852865.
12. "مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر ضیایی بیگدلی", شهر دانش, تهران, 1391, شابک:978-964-8200-96.
13. "نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی", دراک, تهران, 1390, شابک:9789642888368.
14. "سلول بنیادی اخلاق و حقوق", پزوهشگاه ابن سینا, تهران, 1389, شابک:978-600-5406306.


کتابهای ترجمه

1. "قانون، آزادی و اخلاق", نی, تهران, 1397, شابک:978-964-185-610-8.
2. "دین، قانون و پیدایش فکر مشروطه", معاصر, تهران, 1393, شابک:978-600-5747-98.
3. "مفهوم قانون", نشر نی, تهران, 1390, شابک:9789641852216.
4. "فرهنگ نظریه حقوقی", نی, تهران, 1389, شابک:9789641851639.
5. "آزادی، اخلاق، قانون ( درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری و عمومی)", طرح نو, تهران, 1388, شابک:9789644890314.
6. "مارتین لاگلین مبانی حقوق عمومی", نی, تهران, 1388, شابک:9789641850854.