اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم بیگ‌زاده

حقوق بین الملل استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

ebrahim_beigzadehsbu.ac.ir


تحصیلات دانشگاهی

دکترا, حقوق, فرانسه, فرانسه.

 

دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. تحلیل عملکرد بین المللی دولتها و وقایع بین المللی روز (دکتری)
2. حقوق بین الملل عمومی 2 (کارشناسی)
3. حقوق سازمان های بین المللی (کارشناسی)
4. حقوق بشردوستانه ومسئولیت بین المللی فردی (کارشناسی ارشد)
5. حقوق دریاها (کارشناسی ارشد)


دروس ارائه شده قبلی

1. تحلیل عملکرد بین المللی دولتها و وقایع بین المللی روز (دکتری)
2. حقوق بین الملل دریا (دکتری)
3. حقوق بین الملل کیفری (دکتری)
4. حقوق سازمان های بین المللی تجارت انرژی (نفت، گاز، اتم) (دکتری)
5. سازمانهای بین الدولی (دکتری)
6. سازمانهای غیر دولتی (دکتری)
7. حقوق بین الملل عمومی 1 (کارشناسی)
8. حقوق بین الملل عمومی 2 (کارشناسی)
9. حقوق بین الملل عمومی عمومی (3) روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (کارشناسی)
10. حقوق سازمان های بین المللی (کارشناسی)
11. حقوق بشردوستانه ومسئولیت بین المللی فردی (کارشناسی ارشد)
12. حقوق بین الملل عمومی (کارشناسی ارشد)
13. حقوق دریاها (کارشناسی ارشد)
14. روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی (کارشناسی ارشد)
15. سازمان های بین المللی و منطقه ای مرتبط با حقوق مالکیت فکری (کارشناسی ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. ا. بیگ زاده, س. عبداللهی, "موازنه آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به اتباع دولت های غیرعضو" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:11-41, 1397.
2. ا. بیگ زاده, م. مخبر, "امکانسنجی ایجاد نهاد تجدیدنظر در پرتو ارزیابی انتقادی نظام ابطال آرای ایکسید و تجرب موفق هیئت تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:11-41, 1396.
3. ا. تاور, ا. بیگ زاده, "سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت" , مجله حقوقی بین المللی, صفحات:7-28, 1396.
4. ا. بیگ زاده, "از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 2, صفحات:11-36, 1395.
5. ا. بیگ زاده, م. میرزاده, "مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایا جنگی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:43-73, 1394.
6. ا. بیگ زاده, س. میرفلاح نصیری, "تعهد به استرداد یا محاکمه در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:1-30, 1393.
7. ا. بیگ زاده, ز. نصیری محلاتی, "نظام ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی کیفری" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:681-716, 1392.
8. ا. بیگ زاده, م. شریفی, "حکومت قانون بین المللی" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:259-305, 1392.
9. ا. بیگ زاده, "بحران لیبی در پرتو مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد" , سالنامه حقوق بین المللی, نسخه 1, صفحات:75-95, 1391.
10. ا. بیگ زاده, ع. باقرپور اردکانی, "بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشردوستانه" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:293-321, 1390.
11. ا. بیگ زاده, ف. سرفراز, "نظام حقوقی مناسب برای مهاجران ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:377-430, 1390.
12. ا. بیگ زاده, ع. کمالی, "روی کرد گونه محور در حمایت بین المللی از تنوع زیستی حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:245-283, 1390.
13. ا. بیگ زاده, م. افشاری, "تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:211-243, 1390.
14. ا. بیگ زاده, م. افشاری, "تغییرات آب و هوایی و پناهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:191-219, 1390.
15. ا. بیگ زاده, م. بابائی, "رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره بهره برداری یک جانبه یا همکاری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:169-209, 1390.
16. ا. بیگ زاده, "جنایات بر ضد فرهنگ حمایت بین المللی از آثار تاریخی" , سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی, صفحات:37-63, 1387.
17. ه. فلسفی, ا. بیگ زاده, "بخش رویدادهای حقوقی گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود(1990-2000)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:439-442, 1374.
18. ه. فلسفی, ا. بیگ زاده, "بخش رویدادهای حقوقی گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه ی نود(1990-2000)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:371-524, 1372.
19. ه. فلسفی, ا. بیگ زاده, "بخش رویدادهای حقوقی گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه 90(1990-2000)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:449-620, 1371.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. ا. بیگ زاده, "ضرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل" حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل, 1390.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "مصونیت دولتها و سازمانهای بینالمللی در پرتو تحولات حقوق بین الملل", انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد, تهران, 1393, شابک:9786006244532.
2. "جنایت تجاوز: از کنفرانس رم تا کنفرانس کامپالا در کتاب حقوق کیفری بین المللی فرآیندف نظریه ها و چشم ا", میزان, تهران, 1390, شابک:978-964-5113269.
3. "سهم عرف در حقوق بین الملل کیفری در مجموعه مقالات همایش حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی", انتشارات مجد, تهران, 1390, شابک:978-600-1930478.
4. "مجوعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل", انجمن ایراتی مطالعات سازمان ملل متحد, تهران, 1389, شابک:9789640444184.


کتابهای ترجمه

1. "سالنامه حقوق بین المللی تطبیقی ", روز نامه رسمی کشور, تهران, 1392, شابک:9878837222.