اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

حقوق عمومی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

gorji110yahoo.fr


تحصیلات دانشگاهی

دکترا, حقوق عمومی, فرانسه, فرانسه.

 

دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی (دکتری)
2. حقوق اساسی 1 (کارشناسی)
3. تاریخ تحولات حقوق عمومی در جهان (کارشناسی ارشد)
4. مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد)


دروس ارائه شده قبلی

1. اشکال حقوقی دولت (دکتری)
2. بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی (دکتری)
3. نظارت بر اعمال حکومت (دکتری)
4. حقوق اداری 1 (کارشناسی)
5. حقوق اداری 2 (کارشناسی)
6. حقوق اساسی (2) (کارشناسی)
7. حقوق اساسی (3) (کارشناسی)
8. حقوق اساسی 1 (کارشناسی)
9. حقوق اساسی 2 (کارشناسی)
10. آزادی های عمومی (کارشناسی ارشد)
11. تاریخ تحولات حقوق عمومی در جهان (کارشناسی ارشد)
12. تاریخ حقوق عمومی ایران (کارشناسی ارشد)
13. حقوق اداری تطبیقی (کارشناسی ارشد)
14. حقوق اساسی تطبیقی (کارشناسی ارشد)
15. سمینار (کارشناسی ارشد)
16. مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد)
17. متون حقوقی 3 (کارشناسی ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. M. Seyyed moussavi, A. Gorji azandaryani, "Right to Health and Proportion of Right to Health Information of Right to Health Information in the Patient s Right Charters" , International Journal of User-Driven Healthcare, Vol.2, pp.59-68, 2013.
2. A. Salari, A. Gorji azandaryani, "Evaluation and analysis of process of addressing administrative violations in Iran" , Journal of American Science (), Vol.1, pp.20-25, 2013.
3. A. Salari, A. Gorji azandaryani, "Observing the position of fair hearing principles in Iran s administrative courts" , Journal of American Science (), Vol.1, pp.26-31, 2013.
4. R. A., H. B., A. Gorji azandaryani, "Feasibility Study of Social Security Privatization in Iran" , AAPS PHARMSCITECH, Vol.4, pp.31-38, 2012.
5. S. Jalilvand, A. Gorji azandaryani, "The role of justice in the quality of laws" , Contemporary Justice Review.
6. A. Gorji azandaryani, "Histoire de la justice constitutionnelle en Iran" , AAPS PHARMSCI, pp.12-31, 2010.
7. A. Gorji azandaryani, "LE CONTENTIEUX DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTALES" , pp.35-341, 2008.
8. A. Gorji azandaryani, "Le contentieux institutionnel chez les juges constitutionnels iraniens et fran ais" , pp.7-83, 2008.
9. A. Gorji azandaryani, "Le contr le du Conseil gardien sur l Ex cutif" , pp.1-10, 2007.
10. A. Gorji azandaryani, "Le contr le des lections parlementaires par le juge constitutionnel" , pp.1-28, 2006.
11. A. Gorji azandaryani, "La nature politique du Conseil constitutionnel fran ais et du Conseil gardien iranien" , pp.7-36, 2004.
12. A. Gorji azandaryani, "Le Conseil gardien iranien et le Conseil constitutionnel fran ais Quelle composition" , pp.380-432, 2003.
13. ر. نجفی, ع. گرجی ازندریانی, ع. تقی زاده, "رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادیها با تاکید بر آرای حقوقی" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 21, صفحات:293-320, 1398.
14. ع. گرجی ازندریانی, "شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی" , حقوق تطبیقی, نسخه 82, صفحات:153-180, 1397.
15. ع. گرجی ازندریانی, ز. شیرزادنظرلو, "جایگاه حقوق معلولین در حوزه حقوق شهری" , مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, نسخه 8, صفحات:135-162, 1397.
16. م. اکبری, ع. گرجی ازندریانی, "واکاوی تاریخی نظریه ی تعدیل قدرت در کشاکش مطلقه گرایی و مشروطه خواهی" , تاریخ ایران, نسخه 10, صفحات:153-170, 1396.
17. ح. موسوی, ع. گرجی ازندریانی, "واکاوی زمینه قانون خواهی در نظام حقوقی - قضایی ایران در آستانه مشروطیت" , فصلنامه علوم اجتماعی, نسخه 11, صفحات:361-385, 1396.
18. ع. گرجی ازندریانی, "ثبت املاک و اسناد رسمی در رویه شورای نگهبان" , مجله کانون وکلای دادگستری, نسخه 69, صفحات:13-43, 1396.
19. ع. گرجی ازندریانی, ش. جلیلوند, "نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان" , دانش حقوق عمومی, نسخه 6, صفحات:1-22, 1396.
20. ع. گرجی ازندریانی, ع. سالاری, ب. عباسی, "استمرار مبانی قانون اساسی در نظامهای حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا" , پژوهشنامه حقوق اسلامی, نسخه 18, صفحات:41-71, 1396.
21. ع. گرجی ازندریانی, ه. میرترابی, "تبیین اصول مقررات گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران" , مجله پژوهشهای حقوقی(موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش), نسخه 2, صفحات:7-37, 1396.
22. ج. شفیعی سردشت, ع. گرجی ازندریانی, "اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران" , مجله حقوقی دادگستری, نسخه 80, صفحات:125-155, 1395.
23. س. رحمتی فر, م. شهابی, ع. گرجی ازندریانی, "اساسی سازی حقوق به مثابع بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن" , مطالعات حقوقی, نسخه 8, صفحات:57-77, 1395.
24. ع. گرجی ازندریانی, س. جهان بین, "ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی" , فصلنامه مطالعات راهبردی, نسخه 19, صفحات:63-88, 1395.
25. ع. گرجی ازندریانی, م. خادمی, "حوزه ها و محدودیت های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند" , دانش حقوق عمومی, نسخه 5, صفحات:61-99, 1395.
26. ع. گرجی ازندریانی, ف. قهرمان زاده, "بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی" , فصلنامه اندیشه های حقوقی, نسخه 17, صفحات:9-34, 1395.
27. ع. گرجی ازندریانی, م. ابوالحسنی, "نقش شورا در مدیریت امور عمومی تصمیم گیر یا تصمیم ساز" , دانش حقوق عمومی, نسخه 5, صفحات:109-133, 1395.
28. ع. گرجی ازندریانی, ف. قهرمان زاده, "بررسی جایگاه استقلال سازمان قضایی در قانون اساسی جمهوری" , فقه و حقوق اسلامی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز), نسخه 5, صفحات:97-126, 1394.
29. ع. گرجی ازندریانی, م. منصوری بروجنی, "بررسی مقایسه ای جایگاه رییس مجلس شورای اسلامی ایران و سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا" , پژوهش های حقوق تطبیقی, نسخه 19, صفحات:117-142, 1394.
30. ع. گرجی ازندریانی, ی. فتحی, "آسیب شناسی فرایند دادرسی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، تاملی پیرامون یک الگوی مطلوب" , حقوق اداری, نسخه 3, صفحات:29-53, 1394.
31. ه. میرترابی, ع. گرجی ازندریانی, "چالش های مقررات گذاری بانکی در بستر نظام حقوقی ایران" , نسخه 4, صفحات:37-63, 1394.
32. ع. گرجی ازندریانی, م. مرادی برلیان, "پیوندهای حقوق عمومی و حقوق مالکیت ادبی و هنری درآمدی بر مبانی نظری" , حقوق پزشکی, نسخه 5, صفحات:167-182, 1393.
33. ع. گرجی ازندریانی, م. رضایی, "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در جمهوری اسلامی" , مجله حقوقی دادگستری, صفحات:114-144, 1393.
34. ع. گرجی ازندریانی, ن. مرادی, "برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری" , نسخه 2, صفحات:65-93, 1393.
35. ع. گرجی ازندریانی, ف. مرادخانی, "تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت" , فصلنامه حقوق, نسخه 43, صفحات:165-184, 1392.
36. ج. شفیعی سردشت, ع. گرجی ازندریانی, "اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت" , دانش حقوق مدنی, نسخه 2, صفحات:21-40, 1392.
37. ع. گرجی ازندریانی, "حق بر مسکن به مثابه یک حق بنیادین" , مجله پژوهش های حقوق اجتماعی, نسخه 2, صفحات:193-223, 1392.
38. ع. گرجی ازندریانی, ج. سطوتی, "التزام به حقوق جوانان فرصتی برای تحقق چشم انداز افق 1404" , مطالعات راهبردی زنان فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده, نسخه 4, صفحات:77-93, 1392.
39. ع. گرجی ازندریانی, ج. شفیعی سردشت, "در جستجوی دولت مدرن در ایران سرنوشت لویاتان ایرانی" , پژوهشهای حقوقی, نسخه 1, صفحات:41-87, 1392.
40. ع. گرجی ازندریانی, خ. شجاعیان, "کنترل مجریه در زمان تروریسم دیدگاه های رقیب در مورد مکانیسم های نظارت موثر" , حقوق عمومی, نسخه 5, صفحات:155-178, 1392.
41. ع. گرجی ازندریانی, ف. مرادخانی, "برآمدن مفهوم نمایندگی در انقلاب مشروطیت ایران" , نشریه حقوق اساسی, نسخه 10, صفحات:153-183, 1392.
42. ع. گرجی ازندریانی, م. رضایی, "تبلور اصل عدالت اجتماعی در رویه قضایی نقش دیوان عدالت اداری در پاسداشت حقوق مربوط به تامین اجتماعی" , راهبرد, نسخه 2, صفحات:13-35, 1392.
43. ع. گرجی ازندریانی, و. ملکی, "مسوولیت مدنی پلیس در تصادفات رانندگی" , راهور, نسخه 24, صفحات:107-129, 1392.
44. ع. گرجی ازندریانی, "چارچوب حقوقی خصوصی سازی در ایران" , حقوق عمومی, نسخه 3, صفحات:37-57, 1391.
45. ع. گرجی ازندریانی, "نظریه اخلاقی حقوق اساسی" , نشریه حقوق اساسی, نسخه 9, صفحات:59-77, 1391.
46. ع. گرجی ازندریانی, ج. شفیعی سردشت, "ارتباط عناصر رفاه اجتماعی با مقوله ی حقوق رفاهی و شهروندی" , نسخه 1, صفحات:1-36, 1391.
47. ع. گرجی ازندریانی, د. کاظمی, "ت ملی بر قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی با ت کید بر اصول حقوق عمومی" , نسخه 25, صفحات:59-84, 1391.
48. ع. گرجی ازندریانی, ف. مرآتی فشی, "تروریسم و قانون اساسی" , اطلاع رسانی حقوقی- ماهنامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری, صفحات:79-107, 1391.
49. ع. گرجی ازندریانی, م. بابایی, "آمبودزمان یا نظارت غیرقضایی بر اداره از طریق مقام مستقل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:79-95, 1391.
50. ع. گرجی ازندریانی, ی. فتحی, "مطالعه تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت های گزینشی" , مجله حقوقی دادگستری, صفحات:211-264, 1391.
51. ع. گرجی ازندریانی, "ده فرمان حقوق عمومی تاملی پیرامون اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی" , مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, نسخه 41, صفحات:205-223, 1390.
52. ع. گرجی ازندریانی, ح. طبری, م. میرمحمدصادقی, "تبعیض مثبت تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:145-160, 1390.
53. ع. گرجی ازندریانی, "رفاه اجتماعی در نظام حقوقی ایران" , نسخه 5, صفحات:50-60, 1388.
54. ع. گرجی ازندریانی, "گذری بر دیوان قانون اساسی بلژیک" , راهبرد, صفحات:87-92, 1388.
55. ع. گرجی ازندریانی, "ملاحظاتی بر شورای قانون اساسی فرانسه" , مجله پژوهشهای حقوقی(موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش), صفحات:161-171, 1388.
56. ع. گرجی ازندریانی, "تدوین و تنقیح قوانین فواید و دشواری ها" , مجلس و پژوهش, صفحات:199-221, 1387.
57. ع. گرجی ازندریانی, "حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران امکان سنجی یک نظریه" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:107-185, 1387.
58. ع. گرجی ازندریانی, "حاکمیت قانون و محدودیت های دادخواهی در دیوان عدالت اداری" , نشریه حقوق اساسی, نسخه 5, 1387.
59. ع. گرجی ازندریانی, "دادگاه قانون اساسی اسپانیا" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:301-311, 1387.
60. ع. گرجی ازندریانی, "دموکراسی و آزادی مذهبی در بستر لائیسیته نقدی بر پارادوکس های لائیسیته فرانسوی" , پژوهش حقوق وسیاست, نسخه 10, صفحات:155-193, 1387.
61. ع. گرجی ازندریانی, "دیوان قانون اساسی ایتالیا" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:111-125, 1387.
62. ع. گرجی ازندریانی, "قانون اساسی شایسته" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:6-19, 1387.
63. ع. گرجی ازندریانی, "از حقوق اساسی آرمان گرا تا حقوق اساسی واقع گرا" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:8-14, 1386.
64. ع. گرجی ازندریانی, "شاخصه های الگوی اروپایی صیانت از قانون اساسی ( دادرسی اساسی)" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:369-380, 1385.
65. ع. گرجی ازندریانی, "دادگاه های قانون اساسی" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:337-349, 1384.
66. ع. گرجی ازندریانی, "حمایت از آزادی و برابری در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:189 -213, 1383.
67. ع. گرجی ازندریانی, "مبنا و مفهوم حقوق بنیادین" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:8-27, 1383.
68. ع. گرجی ازندریانی, "حقوق اساسی و چشم انداز کنونی آن" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:7-26, 1382.
69. ع. گرجی ازندریانی, "عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" , پژوهش حقوق وسیاست.
70. ع. گرجی ازندریانی, "قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد" , مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
71. ع. گرجی ازندریانی, ب. عباسی, ر. آل شیخ, "بررسی چالش های حقوقی آزادی سینما" , پژوهش های اخلاقی.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. م. جلیلوند, ع. گرجی ازندریانی, "نظارت بر کیفیت قوانین و تامین حقوق شهروندی در رویه شورای نگهبان" کنگره بین المللی حقوق ایران, 1396.
2. ع. گرجی ازندریانی, "حکمرانی شایسته در قرآن کریم" همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم, 1391.
3. ع. گرجی ازندریانی, "نظام پارلمانی یا ریاستی" قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, 1391.
4. ع. گرجی ازندریانی, ع. محمدنژاد داریانی, "رحم جایگزین از منظر حقوق عمومی" اخلاق و حقوق باروری، چالشهاو راهکار های رحم جایگزین, 1390.
5. ع. گرجی ازندریانی, "دموکراسی و توسعه" حقوق شهر وندی در ایران 1404 - از سلسله همایش های تخصصی چشم انداز, 1390.
6. ع. گرجی ازندریانی, "مصلحت بانی دادرس اساسی شورای نگهبان به مثابه نهاد تشخیص مصلحت" مصلحت و حقوق بشر, 1390.
7. ع. گرجی ازندریانی, "حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری" دادرسی اداری چالشها و راه کارها, 1387.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "Droit de l'Iran", ال جی دی جی, PARIS, 2017, ISBN:097822750055107.
2. "La justice constitutionnelle : mythe ou réalité ? Approche franco-iranienne", Edition Universitaire Europeenne, FRANKFURT, 2012, ISBN:978-3-8381-8070.
3. "از حق مداری تا حکومت قانون", گنج دانش, تهران, 1396, شابک:9786006244839.
4. "مجموعه مقالات همایش ملی استقلال دانشگاه ها", تهران, 1396, شابک:9789642172870.
5. "در تکاپوی منفعت عمومی", فکرسازان, تهران, 1395, شابک:9786007560341.
6. "حقوقی سازی سیاست: تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی", خرسندی, تهران, 1395, شابک:978-600-1145315.
7. "حل و فصل اختلافات اداری به شیوه داوری", حکایت قلم نوین, تهران, 1395, شابک:9786008081128.
8. "در تکاپوی منفعت-عمومی", فکرسازان, تهران, 1395, شابک:978-600-7560-34-1.
9. "مقررات گذاری بانکی", خرسندی, تهران, 1395, شابک:9786001146060.
10. "در تکاپوی حقوق عمومی", جنگل, تهران, 1393, شابک:12447768.
11. "مسوولیت مدنی کارکنان دولت (تحت نظر", جنگل, تهران, 1392, شابک:9786003160439.
12. "مبانی تبعیض مثبت و شیوه های اعمال آن", شرکت سهامی انتشار, تهران, 1391, شابک:978-964-325-337.
13. "مبانی حقوق عمومی:ویراست سوم", جنگل, تهران, 1391.
14. "نظارت بر اجرای قانون اساسی: عدالت فردی یا نهادی؟ نظارت انحصاری یا شبکه ای؟ (مجموعه مقالات قوه مجریه", معاونت حقوقی ریاست جمهوری, تهران, 1391, شابک:9786006747491.
15. "امنیت اشخاص در حقوق ایران", نگاه بینه, تهران, 1391, شابک:9786006224206.
16. "دادرسی مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادلانه", جنگل, آبسرد, 1391, شابک:978-964-981-907.
17. "مبانی حقوق عمومی", جنگل, آبعلی, 1388, شابک:978-964-981-445.
18. "مبانی حقوقی عمومی", جنگل, تهران, 1388, شابک:978964984452.
19. "در تکاپوی حقوق اساسی", جنگل, ارجمند, 1387.


کتابهای ترجمه

1. "The right to adequate Housing", جنگل-جاودانه, Tehran, 2014, ISBN:9786003161542.
2. "نظارت بر تجمعات مسالمت آمیز", خرسندی, تهران, 1395, شابک:978-600-114-567-4.
3. "آزادی های گروهی", مجد, تهران, 1391, شابک:9876001930348.