دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، شهریور 1399 
6. مسئولیت دولت در قبال حق بر امنیت غذایی و رفاه شهروندان

صفحه 127-145

عطا پورحسین؛ محمد مظهری؛ ابوالفضل رنجبری