دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، اسفند 1398 
10. نقش مسیحیت در تحول حقوق اساسی

صفحه 179-206

امیرحسین نوربخش؛ نسیم خداخواه