دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-505