دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1390 
4. بررسی تحولات اخیر قانون اساسی ترکیه

صفحه 105-134

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ مهدی مرادی برلیان؛ محمد تنگستانی