دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1392 
2. چالش‌های حقوق بشری معاهده تریپس

صفحه 31-58

رضا اسلامی؛ علی حسنخانی؛ حسین کلانتری