دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 1-204 
5. تحلیل مفهومی آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

صفحه 121-148

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ امید شیرزاد؛ مرتضی روشنایی