دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-264