نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی طوق، مسلم بررسی و ارزیابی نظریه‌ی سرمنشأ نظام حقوقی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 73-90]

ا

 • ابدی، سعید رضا تحلیل رویه شورای نگهبان در بررسی تبصره 3 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 207-217]
 • ابراهیمی، علیرضا بررسی تعهدات دولت‌ها در پذیرش آوارگان از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 53-84]

ب

 • بهمنی، رضا مبانی و ماهیت حق سکوت متهم به عنوان یک از شاخصه های حق بر امنیت قضایی و برخورداری از دادرسی منصفانه [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 1-22]

ح

 • حبیب زاده، محمد جعفر مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری درقانون اساسی ایران [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 1-12]

خ

 • خداخواه، نسیم نقش مسیحیت در تحول حقوق اساسی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 179-206]

د

 • دانش، سیدعلی مبانی و ماهیت حق سکوت متهم به عنوان یک از شاخصه های حق بر امنیت قضایی و برخورداری از دادرسی منصفانه [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 1-22]

ر

 • رحمدل، منصور قانون اساسی ایران و اصل برائت [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 91-111]

س

 • سلیمانی، مائده بررسی حق بر محیط زیست سالم از منظر حقوق عمومی [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 87-128]

ش

 • شریفی، ارکان تحولات حقوق زنان در پرتو نسل‌های حقوق بشر با تأکید بر زنان شاغل [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 13-35]
 • شعبانی، یاور افزایش مشارکت از طریق انتخابات الکترونیکی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 49-72]

ط

 • طاهری، محمد سلمان تحولات حقوق زنان در پرتو نسل‌های حقوق بشر با تأکید بر زنان شاغل [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 13-35]

ع

 • عباسی، بیژن تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 36-48]
 • عزیزمحمدی، فاطمه لوایح قضایی: چالش در صلاحیت ابتکار قانون‌گذاری [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 158-183]
 • علیدادزاده، روح اله بررسی ابعاد نظارت در سازمان بازرسی کل کشور [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 25-60]

ف

 • فنایی، راضیه بررسی تعهدات دولت‌ها در پذیرش آوارگان از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 53-84]

ق

 • قاسمی، محسن علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 112-128]
 • قرلوقی، صدیقه بررسی تعهدات دولت‌ها در پذیرش آوارگان از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 53-84]

گ

 • گرجی، علی اکبر لوایح قضایی: چالش در صلاحیت ابتکار قانون‌گذاری [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 158-183]

م

 • مظاهری‌رضا، سعید جایگاه رسانه‌ها از منظر شورای نگهبان [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 131-157]
 • مظهری، محمد بررسی حق بر محیط زیست سالم از منظر حقوق عمومی [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 87-128]
 • ملکی، روح الله تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 154-178]

ن

 • نوربخش، امیرحسین نقش مسیحیت در تحول حقوق اساسی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 179-206]
 • نیکو نهاد، حامد شورای دستگاه‌های نظارتی: شکل‌گیری، جایگاه و صلاحیت‌ها [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 218-242]

و

 • واعظی، سیدمجتبی افزایش مشارکت از طریق انتخابات الکترونیکی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 49-72]
 • ویژه، محمد رضا مسئولیت کیفری رییس جمهور در فرانسه [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 129-153]