نمایه نویسندگان

آ

 • آشفته، ریحانه نگاهی دوباره به مدل حکومتی مشروطه در ایران [دوره 12، شماره 23، 1394، صفحه 9-27]
 • آقا محمد آقایی، احسان درنگی در دو مبنای کلان حق مشارکت شهروندان [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 129-152]
 • آقایی طوق، مسلم بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری در آفریقای جنوبی و ایران [دوره 5، شماره 9، 1387، صفحه 57-70]
 • آقایی طوق، مسلم بررسی و ارزیابی نظریه‌ی سرمنشأ نظام حقوقی [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 9-26]
 • آقایی طوق، مسلم بررسی و ارزیابی نظریه‌ی سرمنشأ نظام حقوقی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 73-90]
 • آل شیخ، رحیم جستاری نقادانه بر مجمع انتخاباتی ایالات متحده [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 1-16]

ا

 • ابدی، سعید رضا بررسی نظام حقوقی " حق اعتصاب " در قوانین ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 1-30]
 • ابدی، سعید رضا تحلیل رویه شورای نگهبان در بررسی تبصره 3 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1384، صفحه 160-170]
 • ابدی، سعید رضا تحلیل رویه شورای نگهبان در بررسی تبصره 3 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 207-217]
 • ابراهیمی، علیرضا بررسی تعهدات دولت‌ها در پذیرش آوارگان از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 53-84]
 • ابریشمی راد، محمد امین ضوابط برگزاری همه‌پرسی تقنینی و نظارت بر آن در ایران و ایتالیا [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 188-208]
 • احمدی، محمد مطالعه تطبیقی ارزشهای بنیادی جهانی از دریچه قانون اساسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا) [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 166-187]
 • احمدی، محمد صادق تبیین کرامت ذاتی انسان در رویکرد علامه جعفری [دوره 13، شماره 25، 1395، صفحه 1-33]
 • استوار سنگری، کوروش مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 11، 1388، صفحه 49-86]
 • اسدپور طهرانی، علیرضا بررسی حقوق و آزادیهای بنیادین زنان با توجه به کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 249-280]
 • اسلامی، رضا آزادی آکادمیک در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 13، شماره 25، 1395، صفحه 35-79]
 • اسلامی، رضا حق بر آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 203-258]
 • اسلامی، رضا چالش‌های حقوق بشری معاهده تریپس [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 31-58]
 • اسلامی، رضا خصوصی سازی و توسعه حقوق بشر [دوره 8، شماره 16، 1390، صفحه 1-42]
 • اسلامی، رضا تاثیر خصوصی سازی بر حکمرانی مطلوب [دوره 8، شماره 15، 1390، صفحه 1-38]
 • اسلامی، رضا حمایت از آزادی هنر در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 7، شماره 14، 1389، صفحه 1-26]
 • اسلامی تبار، امیر آسیب‌شناسی مفهومی معاونان رییس جمهور: تعارض نظریه و عمل [دوره 9، شماره 18، 1391، صفحه 1-22]
 • اصلانی، سیاوش تعیین کننده های حق بر سلامت از منظر سازمان جهانی بهداشت [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 74-106]
 • اطاعت، جواد انتخابات و نظارت شورای نگهبان [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 3-27]
 • امامی، محمد کنکاشی در مفهوم حقوق و آزادی‌های عمومی با تاکید بر اصل27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 18، 1391، صفحه 23-52]
 • امامی، محمد درنگی بر جایگاه فرمان‌های حکومتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 1-23]
 • امجدیان، فائزه حق بر آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 203-258]
 • انصاری دزفولی، مرتضی بررسی جنبه‌هایی از نظام انتخابات مجلس در پرتو انتخابات مجلس نهم [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 17-60]

ب

 • باصری، بابک اخلاق منشأ هنجارگذاری قانون اساسی؟ [دوره 13، شماره 26، 1395، صفحه 33-64]
 • بانشی، حسن تأملی بر اصل99قانون اساسی از منظر شورای نگهبان [دوره 12، شماره 23، 1394، صفحه 29-64]
 • بانشی، حسن اصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 1-38]
 • براتی، سحر جایگاه و نقش مردم در فرایند قانون‌گذاری در ایران و تأثیر آن بر حاکمیت مؤثر مردم [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 131-156]
 • برجی دولت آباد، ابراهیم بررسی موانع حقوقی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 5، شماره 10، 1387، صفحه 153-170]
 • بزی تنها، ژیلا ارزیابی ماهیت و منزلت اصول راهبردی حقوق کیفری در پرتو آموزه اساسی‌سازی [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 97-128]
 • بهادری جهرمی، محمد تفکیک قلمرو قانون از قلمرو آیین‌نامه در نظام حقوقی ایران [دوره 6، شماره 12، 1388، صفحه 95-114]
 • بهمنی، رضا مبانی و ماهیت حق سکوت متهم به عنوان یک از شاخصه های حق بر امنیت قضایی و برخورداری از دادرسی منصفانه [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 1-22]
 • بهنیا، مسیح تأملی بر ایراد تزاحم اصل انتظار مشروع با برخی از اصول حقوق اداری [دوره 7، شماره 13، 1389، صفحه 1-16]

پ

 • پروین، خیرالله بررسی قانون انتخابات مجلس نمایندگان لبنان [دوره 7، شماره 14، 1389، صفحه 49-88]
 • پروین، خیرالله اختیارات و صلاحیات و محدودیتهای قوه مقننه در قانون گذاری [دوره 5، شماره 10، 1387، صفحه 19-38]
 • پروین، خیرالله دادگاه قانون اساسی و آزادی ها و حقوق عمومی [دوره 5، شماره 9، 1387، صفحه 97-110]
 • پهلوانلو، افسانه مطالعه تطبیقی نظارت بر هزینه های انتخاباتی کاندیداها با تاکید بر قوانین انتخاباتی ایران [دوره 9، شماره 18، 1391، صفحه 89-110]
 • پورارشد، نادر معنا و مراد از مؤسسات وابسته به دولت در حقوق ایران [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 55-78]
 • پورحسین، عطا مسئولیت دولت در قبال حق بر امنیت غذایی و رفاه شهروندان [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 127-145]
 • پورضیایی منش، روزبه تحلیل سیاستگذاری نظام دارویی ایران با تأکید بر قواعد اخلاقی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 1-26]

ت

 • ترک زاد، بهروز نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 9-29]
 • تسخیری، مائده چگونگی ارتباط حق بر حریم خصوصی مقام عمومی و آگاهی عمومی [دوره 12، شماره 23، 1394، صفحه 65-90]
 • تقوی نیا، شقایق نسبت آزادی های فردی و امنیت ملی با تاکید بر آزادی بیان در مطبوعات [دوره 9، شماره 17، 1391، صفحه 127-161]
 • تقی‌زاده، جواد تأملی بر اصل99قانون اساسی از منظر شورای نگهبان [دوره 12، شماره 23، 1394، صفحه 29-64]
 • تقی زاده، جواد اصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 1-38]
 • تقی زاده، جواد بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 16، 1390، صفحه 43-66]
 • تقی زاده، جواد اصل برابری و تبلیغات انتخاباتی در حقوق انتخابات سیاسی [دوره 7، شماره 14، 1389، صفحه 27-48]
 • تقی زاده، جواد دیوان قانون اساسی فدرال آلمان [دوره 5، شماره 9، 1387، صفحه 125-148]
 • تقی زاده، جواد اساسی‌ سازی‌ حقوق‌ فرانسه [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 267-287]
 • تقی زاده، جواد بررسی تبصره 4 ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (الحاقی 26 اسفند 1383) [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 29-51]
 • تقی زاده، جواد اساسی سازی حقوق اسپانیا [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 225-247]
 • تقی زاده، جواد حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 191-214]
 • تقی زاده، جواد آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 163-188]
 • تقی زاده دوغیکلا، جواد تأملی بر حق رأی در ایران با نگاهی بر حقوق فرانسه [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 27-56]
 • تنگستانی، محمد بررسی تحولات اخیر قانون اساسی ترکیه [دوره 8، شماره 15، 1390، صفحه 105-134]
 • توسلی نایینی، منوچهر تحلیل پارادایم موازی‌سازی قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 24، 1394، صفحه 9-34]
 • توسلی نایینی، منوچهر ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق و آزادی ها در ج.ا.ا : بررسی و نقد ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 175-200]
 • توسلی نایینی، منوچهر مصونیتهای شغلی در حقوق ایران [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 25-39]

ج

 • جعفری، مصطفی تحلیل سیاستگذاری نظام دارویی ایران با تأکید بر قواعد اخلاقی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 1-26]
 • جعفری، مصطفی مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس ایران و تاجیکستان [دوره 13، شماره 25، 1395، صفحه 81-101]
 • جعفری، مصطفی تفکیک قوا و اختیارات در ایران باستان (دوره ی اشکانیان و ساسانیان) [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 115-146]
 • جلالی، علیرضا ضوابط برگزاری همه‌پرسی تقنینی و نظارت بر آن در ایران و ایتالیا [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 188-208]
 • جلالی، محمد تحلیل و نقد جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی به-عنوان رئیس قوه مقننه (با نگاهی تطبیقی) [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 43-67]
 • جلالی، محمد چگونگی ارتباط حق بر حریم خصوصی مقام عمومی و آگاهی عمومی [دوره 12، شماره 23، 1394، صفحه 65-90]
 • جلالی، محمد تحولات دادرسی اساسی فرانسه، در جریان اصلاحات سال 2008 قانون اساسی [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 39-66]
 • جلالی، محمد نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در توسعه حقوق عمومی [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 61-96]
 • جلالی، محمد نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 335-347]
 • جلالی، محمد صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 66-79]
 • جلالی، محمد اندیشه های حقوقی موریس هوریو [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 57-64]
 • جهان‌بین، سیدفخرالدین نگرشی بر وضعیت حقوقی معلولان در ایران (در پرتو حمایت های رفاهی و مدنی دولت) [دوره 8، شماره 16، 1390، صفحه 141-168]
 • جهان‌بین، عبادالله نگرشی بر وضعیت حقوقی معلولان در ایران (در پرتو حمایت های رفاهی و مدنی دولت) [دوره 8، شماره 16، 1390، صفحه 141-168]

ح

 • حاجی پور کندرود، علی .تفکیک قوا و حقوق شهروندی (مطالعه تجربه قوای چهارم و پنجم در اکوادور) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی پور کندرود، علی تفکیک قوا و حقوق شهروندی (مطالعه تجربه قوای چهارم و پنجم در اکوادور) [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 55-73]
 • حبیب زاده، محمد جعفر مجازات عمل حرام وتعارض آن با قانون مداری درقانون اساسی ایران [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 9-24]
 • حبیب زاده، محمد جعفر مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری درقانون اساسی ایران [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 1-12]
 • حبیبی، حسن بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 65-96]
 • حسنخانی، علی چالش‌های حقوق بشری معاهده تریپس [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 31-58]
 • حسنوند، محسن شکل سیاسی قانون اساسی: تفکیک قوا، حقوق فردی و دموکراسی نماینده سالار [دوره 2، شماره 4، 1384، صفحه 88-116]
 • حسنوند، محمد تحولات دادرسی اساسی فرانسه، در جریان اصلاحات سال 2008 قانون اساسی [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 39-66]
 • حسنوند، محمّد اندیشه سیاسی جان دیویی [دوره 13، شماره 25، 1395، صفحه 129-157]
 • حسنوند، محمّد پاسخگویی در نظام حقوق اساسی [دوره 12، شماره 23، 1394، صفحه 91-120]
 • حسین‌زاده، جواد نقد رویه قضایی: الزام به فرآیند استخدام دانشجویان بورسیه [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 1-16]
 • حسین شرقی، شیدا شیوه‌های اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصیِ متولّی خدمات عمومی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 122-148]
 • حسینی، سید محمد مهدی نقش اینترنت در مشارکت عمومی برای حفاظت و مدیریت محیط زیست [دوره 7، شماره 13، 1389، صفحه 17-34]
 • حکیم زاده، رضوان بررسی میزان توجه به حقوق ملت در محتوای کتاب‌های درسی تعلیمات اجتماعی [دوره 6، شماره 12، 1388، صفحه 1-18]
 • حیدرپور، حمیدرضا ارزیابی ماهیت و منزلت اصول راهبردی حقوق کیفری در پرتو آموزه اساسی‌سازی [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 97-128]
 • حیدری شولی، فروغ اندیشه سیاسی جان دیویی [دوره 13، شماره 25، 1395، صفحه 129-157]
 • حیدری ممسنی، سروناز جلوه‌های دفاع از حقوق بشر در دیوان نسیم شمال [دوره 12، شماره 24، 1394، صفحه 37-57]

خ

 • خالصی، محسن سیاست جنایی در پرتو قانون اساسی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 25-50]
 • خالقی مجومرد، علی ارزیابی شاخصه اقتدار و حاکمیت دولت با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره) در رابطه با دولت [دوره 8، شماره 15، 1390، صفحه 73-104]
 • خانی والی زاده، سعید بررسی حق بر آموزش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 19-41]
 • خانی والی زاده، سعید اثرات مخرب معضلات شهری بر کیفیت حق زندگی شهروندان [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 81-98]
 • خداخواه، نسیم نقش مسیحیت در تحول حقوق اساسی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 179-206]
 • خسروی، حسن امنیت انسانی در پرتو نظریه عدالت جان رالز [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 69-93]
 • خسروی، حسن تحلیل مفهوم و مولفه های اصل برابری در پرتو اندیشه های فلسفی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 29-63]
 • خسروی، حسن تحلیل مفهوم و قلمرو آزادی از منظر جان رالز [دوره 13، شماره 26، 1395، صفحه 1-30]
 • خسروی، حسن تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس بر مصوبات قوه مجریه [دوره 12، شماره 24، 1394، صفحه 59-104]
 • خسروی، حسن بررسی مفهوم انتخابات دمکراتیک [دوره 6، شماره 11، 1388، صفحه 87-116]
 • خسروی، حسن تحلیل رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و بررسی رویکرد گزارشگران ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 101-129]
 • خلخالی، فرید نظم عمومی وآزادی تجمع وتشکل [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 51-64]
 • خلخالی، فرید نظم عمومی وآزادی تجمع وتشکل [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 40-54]
 • خلوصی، تکتم امنیت انسانی در پرتو نظریه عدالت جان رالز [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 69-93]
 • خلیلی، محسن روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهارچوب بندی برنامه توسعه همه جانبه کشور [دوره 2، شماره 4، 1384، صفحه 7-50]
 • خلیلی، محسن نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلّی نظام؛ یک بررسی انتقادی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 65-90]
 • خورشیدی، حسین جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 10، 1387، صفحه 67-90]

د

 • دارایی، علی مفهوم شناسی حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات قانون اساسی 1358 [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 65-103]
 • دارایی، علی سیری در آراء مقننان اساسی 1358 در خصوص اهداف و کارکردهای بنیادین حاکمیت قانون: خیرعمومی، عدالت و صلح [(مقالات آماده انتشار)]
 • دارایی، علی سیری در آراء مقننان اساسی 1358 در خصوص اهداف و کارکردهای بنیادین حاکمیت قانون: خیرعمومی، عدالت و صلح [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 107-126]
 • دانش، سیدعلی مبانی و ماهیت حق سکوت متهم به عنوان یک از شاخصه های حق بر امنیت قضایی و برخورداری از دادرسی منصفانه [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 1-22]
 • دراتی، کمال بررسی میزان توجه به حقوق ملت در محتوای کتاب‌های درسی تعلیمات اجتماعی [دوره 6، شماره 12، 1388، صفحه 1-18]
 • دهشیری، آمنه لزوم دسترسی به دانش در تحقق حقوق بشر [دوره 6، شماره 12، 1388، صفحه 71-94]
 • دیانت، سیدمجیب مطالعه تطبیقی حکومت مطلوب از دیدگاه ابن سینا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 105-139]

ر

 • راعی، مسعود اخلاق منشأ هنجارگذاری قانون اساسی؟ [دوره 13، شماره 26، 1395، صفحه 33-64]
 • رحمت الهی، حسین درنگی در دو مبنای کلان حق مشارکت شهروندان [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 129-152]
 • رحمت الهی، حسین ماهیت حقوقی و محدوده مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور [دوره 8، شماره 15، 1390، صفحه 39-72]
 • رحمت الهی، حسین از جمع‌گرایی تا فردگرایی: تأملی بر پیامدهای نگرش‌های جمع‌گرا بر قوانین اساسی [دوره 7، شماره 14، 1389، صفحه 89-114]
 • رحمت الهی، حسین بررسی میزان توجه به حقوق ملت در محتوای کتاب‌های درسی تعلیمات اجتماعی [دوره 6، شماره 12، 1388، صفحه 1-18]
 • رحمتی فر، سمانه امکان سنجی اساسی سازیِ حقوق توسط دیوان عدالت اداری (از طریق مقایسه تطبیقی آرای دیوان عدالت اداری و شورای قانون اساسی فرانسه) [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 141-164]
 • رحمتی فر، سمانه بررسی حقوقی جامعه مدنی در ایران: با تاکید بر اصناف و گروه‌های زنان [دوره 7، شماره 14، 1389، صفحه 115-136]
 • رحمتی فر، سمانه امکان‌سنجی نظارت بر قوه مؤسس [دوره 7، شماره 13، 1389، صفحه 57-72]
 • رحمدل، منصور سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به قانون اساسی [دوره 12، شماره 24، 1394، صفحه 107-136]
 • رحمدل، منصور قانون اساسی ایران و اصل برائت [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 91-111]
 • رحیمی مقدم، سید حسین بررسی نظام حقوقی " حق اعتصاب " در قوانین ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 1-30]
 • رستمی، مریم درنگی بر جایگاه فرمان‌های حکومتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 1-23]
 • رستمی، ولی تحلیل عملکرد دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال 1395 [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 29-62]
 • رستمی، ولی نقش جوانان در تحقق حکومت محلی کارآمد در ایران [دوره 12، شماره 24، 1394، صفحه 139-179]
 • رضایی، آزاد مبنای اعمال نظارت حرفه‌ای پارلمانی: منزلت نمایندگی و پارلمان [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 181-202]
 • رضایی، سعید بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 16، 1390، صفحه 43-66]
 • رضایی آدریانی، رسول انسانی شدن حقوق بشردر پرتوی بکارگیری مفاهیم ایثار و صلح واقعی [دوره 13، شماره 26، 1395، صفحه 67-91]
 • رضوانی، سید حسین تحلیل رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و بررسی رویکرد گزارشگران ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 101-129]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین تغییر حکومت بر خلاف قانون اساسی در اتحادیه آفریقایی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 167-181]
 • رنجبری، ابوالفضل مسئولیت دولت در قبال حق بر امنیت غذایی و رفاه شهروندان [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 127-145]
 • روشنایی، مرتضی تحلیل مفهومی آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 121-148]
 • روشنایی، مرتضی تحلیل مفهومیِ آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 147-174]

ز

س

 • ساعد، محمد جعفر چشم‎اندازی به نظام حقوقی و عدالت کیفری مالزی [دوره 5، شماره 10، 1387، صفحه 107-132]
 • ساعدی، امید حقوق وتفاوت جنسی از دیدگاه نظریه های فمینیستی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 215-272]
 • سبک بال، کامران ارزیابی شاخصه اقتدار و حاکمیت دولت با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره) در رابطه با دولت [دوره 8، شماره 15، 1390، صفحه 73-104]
 • سجادی، سیدسعید قابلیت استناد‌پذیری مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 65-88]
 • سطوتی، جعفر نقش جوانان در تحقق حکومت محلی کارآمد در ایران [دوره 12، شماره 24، 1394، صفحه 139-179]
 • سلطانی، ناصر درآمدی تاریخی بر مسأله اجرای قانون اساسی [دوره 7، شماره 13، 1389، صفحه 35-56]
 • سلمانی سیبنی، مرضیه پاسخگویی در نظام حقوق اساسی [دوره 12، شماره 23، 1394، صفحه 91-120]
 • سلمانی سیبنی، مرضیه تحولات دادرسی اساسی فرانسه، در جریان اصلاحات سال 2008 قانون اساسی [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 39-66]
 • سلیمانی، مائده بررسی حق بر محیط زیست سالم از منظر حقوق عمومی [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 87-128]
 • سیدموسوی، میرسجاد تعیین کننده های حق بر سلامت از منظر سازمان جهانی بهداشت [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 74-106]

ش

 • شاکری، حمید کنکاشی در مفهوم حقوق و آزادی‌های عمومی با تاکید بر اصل27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 18، 1391، صفحه 23-52]
 • شاکری، حمید تحلیلی بر نظریه دولت در قانون اساسی 1358 و 1368 با تاکید بر اختیارات رهبری [دوره 9، شماره 18، 1391، صفحه 131-176]
 • شاهی، محمد شریف لزوم دسترسی به دانش در تحقق حقوق بشر [دوره 6، شماره 12، 1388، صفحه 71-94]
 • شریفی، ارکان تحولات حقوق زنان در پرتو نسل‌های حقوق بشر با تأکید بر زنان شاغل [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 13-35]
 • شعبانی، یاور افزایش مشارکت از طریق انتخابات الکترونیکی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 49-72]
 • شفیعی سردشت، جعفر رفاه اجتماعی در نظام حقوقی ایران [دوره 6، شماره 11، 1388، صفحه 169-190]
 • شکوهی زاده، رضا تحلیل معاهده موسس قانون اساسی اروپایی آیا این معاهده واقعا یک قانون اساسی است؟ [دوره 2، شماره 4، 1384، صفحه 117-142]
 • شمعی، محمد رویکرد حاکمیت داخلی به قواعد فراملی تجارت بین-الملل در پرتو نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 183-211]
 • شمعی، محمد تحلیل پارادایم موازی‌سازی قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 24، 1394، صفحه 9-34]
 • شمعی، محمد تقابل پیش‌گیری وضعی از جرم توسط دولت با حق بر امنیت ملی و حریم خصوصی [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 59-82]
 • شهابی، مهدی تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی تأملی بر متغیرهای تحول نظام حقوقی [دوره 6، شماره 12، 1388، صفحه 53-70]
 • شهسوار، سیما تحلیل نظام حقوقی حاکم بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 16، 1390، صفحه 67-82]
 • شیخ الاسلامی، محسن قانون اساسی ایران و اصل برائت [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 109-131]
 • شیرازیان، فرنوش تحلیل مفهوم و مولفه های اصل برابری در پرتو اندیشه های فلسفی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 29-63]
 • شیرزاد، امید تحلیل مفهومی آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 121-148]
 • شیرزاد، امید تحلیل مفهومیِ آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 147-174]

ص

 • صابریان، علیرضا مشارکت سیاسی : حق یا تکلیف [دوره 5، شماره 10، 1387، صفحه 133-152]
 • صادقی، محمد حسین مردم‌سالاری دینی، احزاب و نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 67-100]
 • صادقی، محمدحسین تحلیل عملکرد دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال 1395 [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 29-62]
 • صحراییان، علی اصغر تضمینات و محدودیتهای وارده بر استقلال و بیطرفی قضات در ایالات متحده [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 203-224]
 • صفری، جهانگیر جلوه‌های دفاع از حقوق بشر در دیوان نسیم شمال [دوره 12، شماره 24، 1394، صفحه 37-57]

ض

ط

 • طاهری، محمد سلمان تحولات حقوق زنان در پرتو نسل‌های حقوق بشر با تأکید بر زنان شاغل [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 13-35]
 • طباطبایی موتمنی، منوچهر نگاهی به پیشینه تاریخی حقوق بشر و شهروند: تحلیل اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (26 اوت 1789 میلادی) [دوره 9، شماره 18، 1391، صفحه 53-88]
 • طباطبایی موتمنی، منوچهر مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق تطبیقی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 97-114]
 • طبیبی، پیام تقابل پیش‌گیری وضعی از جرم توسط دولت با حق بر امنیت ملی و حریم خصوصی [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 59-82]
 • طجرلو، رضا مطالعه تطبیقی نظارت بر هزینه های انتخاباتی کاندیداها با تاکید بر قوانین انتخاباتی ایران [دوره 9، شماره 18، 1391، صفحه 89-110]
 • طهماسبی پور، فرهاد نگاهی به پیشینه تاریخی حقوق بشر و شهروند: تحلیل اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (26 اوت 1789 میلادی) [دوره 9، شماره 18، 1391، صفحه 53-88]
 • طهماسبی پور، فرهاد حق آزادی عقیده و وجدان [دوره 8، شماره 15، 1390، صفحه 181-196]

ع

 • عامری نیا، محمد باقر نگاهی به حکم حکومتی و جایگاه آن در فقه سیاسی [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 83-114]
 • عامری نیا، محمدباقر نگاهی دوباره به مدل حکومتی مشروطه در ایران [دوره 12، شماره 23، 1394، صفحه 9-27]
 • عبادزاده، محمد علی بررسی موانع حقوقی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 5، شماره 10، 1387، صفحه 153-170]
 • عباسی، بیژن فلسفه‌وجودی‌مجلس دوم دردولت‌های یکپارچه و فدرال [دوره 13، شماره 25، 1395، صفحه 103-126]
 • عباسی، بیژن تأثیر هدفمندکردن یارانه‌ها بر تحقق حقوق اجتماعی [دوره 12، شماره 23، 1394، صفحه 121-148]
 • عباسی، بیژن مردم‌سالاری دینی، احزاب و نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 67-100]
 • عباسی، بیژن تفکیک قوا و اختیارات در ایران باستان (دوره ی اشکانیان و ساسانیان) [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 115-146]
 • عباسی، بیژن اصل رایگان بودن خدمات عمومی در پرتو قوانین و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 17، 1391، صفحه 1-28]
 • عباسی، بیژن اندیشه های مهم سیاسی درباره ی ماهیت دولت [دوره 6، شماره 11، 1388، صفحه 131-140]
 • عباسی، بیژن نگرشی بر قانون اساسی فنلاند [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 281-299]
 • عباسی، بیژن تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 91-104]
 • عباسی، بیژن شیوه های تدوین و تصویب یک قانون اساسی [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 28-49]
 • عباسی، بیژن ریشه فراملی چند قانون اساسی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 225-238]
 • عباسی، بیژن تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 36-48]
 • عباسی، محمود حقوق‌ بشر: نه‌ بشر و نه‌ حقوق [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 151-162]
 • عزیزمحمدی، فاطمه لوایح قضایی: چالش در صلاحیت ابتکار قانون‌گذاری [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 158-183]
 • عسگریان، عباسقلی انسانی شدن حقوق بشردر پرتوی بکارگیری مفاهیم ایثار و صلح واقعی [دوره 13، شماره 26، 1395، صفحه 67-91]
 • علامه، غلام حیدر نظام حقوقی و سیاسی در افغانستان جدید [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 105-136]
 • علیدادزاده، روح الله بررسی قانون انتخابات مجلس نمایندگان لبنان [دوره 7، شماره 14، 1389، صفحه 49-88]
 • علیدادزاده، روح اله بررسی ابعاد نظارت در سازمان بازرسی کل کشور [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 25-60]
 • علیزاده طباطبایی، سید موسی بررسی میزان توجه به حقوق ملت در محتوای کتاب‌های درسی تعلیمات اجتماعی [دوره 6، شماره 12، 1388، صفحه 1-18]
 • عمادزاده، محمد کاظم بررسی موانع حقوقی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 5، شماره 10، 1387، صفحه 153-170]
 • عمید زنجانی، عباسعلی حقوق اساسی ایران در دوران باستان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 137-154]

غ

 • غفاری، هدی بررسی نسبت میان ارزش های جامعه مدنی و نظریه‌های‌ دولت در فقه‌ شیعه [دوره 6، شماره 11، 1388، صفحه 141-168]
 • غفاری، هدی نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطیت [دوره 5، شماره 9، 1387، صفحه 215-224]

ف

 • فاطمی، ثریا نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در توسعه حقوق عمومی [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 61-96]
 • فتحی، یونس مطالعه تطبیقی جایگاه دین در قانون اساسی افغانستان [دوره 12، شماره 24، 1394، صفحه 181-209]
 • فتحی، یونس نسبت جامعه مدنی و دین و انعکاس آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 17، 1391، صفحه 29-58]
 • فتحی، یونس جنبه‌های مردم‌سالارانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 15، 1390، صفحه 197-220]
 • فدایی، رضوان وضعیت حقوقی و استخدامی اشخاص موضوع ماده 124 ق.م.خ.ک. در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 167-184]
 • فدایی، سارا مطالعه تطبیقی الگوهای عدم تمرکز در فرانسه، انگلستان و آمریکا با نگاهی کوتاه به ایران [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 121-147]
 • فروزنده، مسعود جلوه‌های دفاع از حقوق بشر در دیوان نسیم شمال [دوره 12، شماره 24، 1394، صفحه 37-57]
 • فرومند، لادن خصوصی سازی و توسعه حقوق بشر [دوره 8، شماره 16، 1390، صفحه 1-42]
 • فرومند، لادن تاثیر خصوصی سازی بر حکمرانی مطلوب [دوره 8، شماره 15، 1390، صفحه 1-38]
 • فقیه لاریجانی، فرهنگ متن گرایی به عنوان روش تفسیر قانون اساسی [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 101-120]
 • فقیهی، سیده فاطمه نظریه اخلاقی حقوق اساسی: با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 17، 1391، صفحه 59-76]
 • فنازاد، رضا نهادهای خصوصی دارای کارکرد عمومی [دوره 7، شماره 14، 1389، صفحه 137-156]
 • فنایی، راضیه بررسی تعهدات دولت‌ها در پذیرش آوارگان از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 53-84]

ق

 • قاسم‌آبادی، مرتضی تحلیلی برگستره حقوق و آزادی‌های فکری درپرتو اصل حاکمیت قانون در قانون اساسی مصر(قانون اساسی مصوب2014میلادی) [دوره 13، شماره 26، 1395، صفحه 93-118]
 • قاسمی، آرین ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق و آزادی ها در ج.ا.ا : بررسی و نقد ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 175-200]
 • قاسمی، محسن علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 155-168]
 • قاسمی، محسن علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 112-128]
 • قانعی، علی مفهوم شناسی حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات قانون اساسی 1358 [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 65-103]
 • قانعی، علی اندیشه سیاسی جان دیویی [دوره 13، شماره 25، 1395، صفحه 129-157]
 • قرلوقی، صدیقه بررسی تعهدات دولت‌ها در پذیرش آوارگان از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 53-84]
 • قنبری، حمید حق آزادی تردد داخلی در حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی: تحلیل محتوا [دوره 9، شماره 17، 1391، صفحه 77-106]
 • قهوه چیان، حمید تکوین نظام حقوقی بودجه در ایران [دوره 8، شماره 16، 1390، صفحه 109-140]

ک

 • کاتوزیان، ناصر اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 303-308]
 • کاتوزیان، ناصر گذری بر تدوین پیش نویس قانون اساسی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 115-138]
 • کارگزاری، جواد دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 301-310]
 • کارگزاری، جواد حقوق قابل حمایت بوسیله آیین‌های پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی [دوره 2، شماره 4، 1384، صفحه 143-158]
 • کارگزاری، جواد دادگاه قانون اساسی: مراحل تاریخی پیشرفت و توسعه نظامهای نظارت قانون اساسی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 273-288]
 • کارگزاری، جواد حقوق شهروندی [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 80-129]
 • کامرانی، محیا تفویض اختیار قانون گذاری در حقوق اساسی ایران، کامرون و کنیا [دوره 13، شماره 26، 1395، صفحه 121-154]
 • کدخدایی، عباسعلی تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپایی [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 50-65]
 • کریم زاده شریف آباد، طیبه اصل برابری و تبلیغات انتخاباتی در حقوق انتخابات سیاسی [دوره 7، شماره 14، 1389، صفحه 27-48]
 • کلانتری، حسین چالش‌های حقوق بشری معاهده تریپس [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 31-58]
 • کوچ نژاد، عباس محدودیت‌های حقوق بشر در اسناد بین المللی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 169-178]
 • کیا، فاطمه اصل رایگان بودن خدمات عمومی در پرتو قوانین و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 17، 1391، صفحه 1-28]

گ

ل

 • لطفی، امیرعلی بررسی حق بر آموزش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 19-41]
 • لطفی، امیرعلی اثرات مخرب معضلات شهری بر کیفیت حق زندگی شهروندان [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 81-98]

م

 • متاجی، محسن بررسی اخلاق بمثابه محدودیت حق بر آزادی بیان از منظر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 12، شماره 23، 1394، صفحه 149-184]
 • محبی، داود جایگاه و نقش مردم در فرایند قانون‌گذاری در ایران و تأثیر آن بر حاکمیت مؤثر مردم [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 131-156]
 • محمّدزاده، مسلم خلاء نبودِ دادرسی اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گفتاری در نقد دیدگاه شورای نگهبان پیرامون تبصره یک ذیل ماده 26 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی) [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 95-118]
 • محمودی، جواد جلوه‌های دفاع از حقوق بشر در دیوان نسیم شمال [دوره 12، شماره 24، 1394، صفحه 37-57]
 • محمودی، جواد نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطیت [دوره 5، شماره 9، 1387، صفحه 215-224]
 • محمودی، جواد ضمانت‌ اجرای‌ آراء صادره‌ از دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ و چالش‌های‌ آن [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 435-452]
 • محمودی، جواد ضمانت‌ اجرای‌ آراء صادره‌ از دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ و چالش‌های‌ آن‌ [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 387-405]
 • مرادخانی، فردین مفهوم قانون در جدال فقیهان عصر مشروطه [دوره 13، شماره 25، 1395، صفحه 159-182]
 • مرادخانی، فردین برآمدن مفهوم نمایندگی در انقلاب مشروطیت ایران [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 153-180]
 • مرادخانی، فردین تأملی در ناکارآمدی دیوان عدالت اداری [دوره 8، شماره 15، 1390، صفحه 161-180]
 • مرادخانی، فردین جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 10، 1387، صفحه 67-90]
 • مرادی، پیمان آزادی آکادمیک در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 13، شماره 25، 1395، صفحه 35-79]
 • مرادی برلیان، مهدی بررسی تحولات اخیر قانون اساسی ترکیه [دوره 8، شماره 15، 1390، صفحه 105-134]
 • مردانی، نادر تحلیلی بر نظریه دولت در قانون اساسی 1358 و 1368 با تاکید بر اختیارات رهبری [دوره 9، شماره 18، 1391، صفحه 131-176]
 • مرندی، سمیه تحلیلی برگستره حقوق و آزادی‌های فکری درپرتو اصل حاکمیت قانون در قانون اساسی مصر(قانون اساسی مصوب2014میلادی) [دوره 13، شماره 26، 1395، صفحه 93-118]
 • مشهدی، علی تحولات اخیر حق بر محیط زیست در حقوق اساسی فرانسه [دوره 6، شماره 11، 1388، صفحه 191-204]
 • مشهدی، علی تحولات اخیر حق بر محیط زیست در حقوق اساسی فرانسه [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 209-223]
 • مظاهری‌رضا، سعید جایگاه رسانه‌ها از منظر شورای نگهبان [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 131-157]
 • مظهری، محمد تحلیلی برگستره حقوق و آزادی‌های فکری درپرتو اصل حاکمیت قانون در قانون اساسی مصر(قانون اساسی مصوب2014میلادی) [دوره 13، شماره 26، 1395، صفحه 93-118]
 • مظهری، محمد تکالیف بنیادین حکومت در برابر حقوق درگذشتگان [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 149-166]
 • مظهری، محمد بررسی حق بر محیط زیست سالم از منظر حقوق عمومی [دوره 16، شماره 31، 1398، صفحه 87-128]
 • مظهری، محمد مسئولیت دولت در قبال حق بر امنیت غذایی و رفاه شهروندان [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 127-145]
 • مقیمی، محمد تأثیر هدفمندکردن یارانه‌ها بر تحقق حقوق اجتماعی [دوره 12، شماره 23، 1394، صفحه 121-148]
 • ملکوتی هشجین، حسین واکاوی اختیارات ویژه مقام عالی حکومتی در وضعیت اضطراری؛ نگاهی بر اندیشه کارل اشمیت و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 91-119]
 • ملکی، روح الله حقوق اساسی علیه هنجار اساسی؟ قضیه فرمان صلیبی باواریا [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 381-400]
 • ملکی، روح الله تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 143-166]
 • ملکی، روح الله تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 154-178]
 • ملکی، وحید ماهیت حقوقی و محدوده مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور [دوره 8، شماره 15، 1390، صفحه 39-72]
 • منصوری، محمد هادی حقوق زنان از منظر قرآن ( با تأکید بر حقوق اساسی) [دوره 8، شماره 15، 1390، صفحه 135-160]
 • منصوریان، ناصرعلی تفویض اختیار قانون گذاری در حقوق اساسی ایران، کامرون و کنیا [دوره 13، شماره 26، 1395، صفحه 121-154]
 • منصوری بوجنی، محمد آزادی آموزش به مثابه نتیجه مسوولیت اخلاقی والدین [دوره 9، شماره 18، 1391، صفحه 177-200]
 • منصوری سلوانق، مهدی .تفکیک قوا و حقوق شهروندی (مطالعه تجربه قوای چهارم و پنجم در اکوادور) [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصوری سلوانق، مهدی تفکیک قوا و حقوق شهروندی (مطالعه تجربه قوای چهارم و پنجم در اکوادور) [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 55-73]
 • مهاجری، محمد تحلیل و نقد جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی به-عنوان رئیس قوه مقننه (با نگاهی تطبیقی) [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 43-67]
 • مهدی زاده، مهدی تحقیقی تاریخی درباره نظارت بر زمامداران در صدر اسلام [دوره 7، شماره 13، 1389، صفحه 73-96]
 • موالی زاده، سید باسم از جمع‌گرایی تا فردگرایی: تأملی بر پیامدهای نگرش‌های جمع‌گرا بر قوانین اساسی [دوره 7، شماره 14، 1389، صفحه 89-114]
 • مولائی، آیت تأملی بر شرط «عدالتِ» رئیس قوه قضاییه در حقوق اساسی ایران [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 146-165]

ن

 • ناصری، علیرضا تحلیلی برگستره حقوق و آزادی‌های فکری درپرتو اصل حاکمیت قانون در قانون اساسی مصر(قانون اساسی مصوب2014میلادی) [دوره 13، شماره 26، 1395، صفحه 93-118]
 • نبی لو، حسین تئوری حقوق اساسی چیست؟ [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 417-432]
 • نجابت خواه، مرتضی ساختار و جایگاه حقوقی مرکز ملی فضای مجازی [دوره 12، شماره 24، 1394، صفحه 211-233]
 • نجابت خواه، مرتضی وضعیت حقوقی و استخدامی اشخاص موضوع ماده 124 ق.م.خ.ک. در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری [دوره 11، شماره 21، 1393، صفحه 167-184]
 • نجابت خواه، مرتضی آزادی بیان [دوره 6، شماره 11، 1388، صفحه 1-32]
 • نجارزاده هنجنی، مجید شیوه‌های اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصیِ متولّی خدمات عمومی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 122-148]
 • نصیب، سیدمحمدحسین نگرشی بر وضعیت حقوقی معلولان در ایران (در پرتو حمایت های رفاهی و مدنی دولت) [دوره 8، شماره 16، 1390، صفحه 141-168]
 • نوربخش، امیرحسین نقش مسیحیت در تحول حقوق اساسی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 179-206]
 • نیاورانی، فاطمه تحلیل مفهوم و قلمرو آزادی از منظر جان رالز [دوره 13، شماره 26، 1395، صفحه 1-30]
 • نیکو نهاد، حامد شورای دستگاه‌های نظارتی: شکل‌گیری، جایگاه و صلاحیت‌ها [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 218-242]
 • نیکونهاد، حامد مؤلفه‌های بنیادین حقوق اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در منطق و منطوق قانون اساسی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 152-185]
 • نیکونهاد، حامد شورای دستگاه‌های نظارتی: شکل‌گیری، جایگاه و صلاحیت‌ها [دوره 8، شماره 16، 1390، صفحه 169-197]
 • نیکونهاد، حامد ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت قانون در نظام حقوق اساسی ایران [دوره 7، شماره 14، 1389، صفحه 199-236]

و

 • واعظی، سید مجتبی مطالعه تطبیقی الگوهای عدم تمرکز در فرانسه، انگلستان و آمریکا با نگاهی کوتاه به ایران [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 121-147]
 • واعظی، سیدمجتبی درنگی بر جایگاه فرمان‌های حکومتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 1-23]
 • واعظی، سیدمجتبی افزایش مشارکت از طریق انتخابات الکترونیکی [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 49-72]
 • واعظی، طیبه تغییرات قانون اساسی اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر حاکمیت دولت-ملتهای اروپایی [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 209-223]
 • واعظی، مجتبی فلسفه حقوق چیست؟ [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 351-368]
 • واعظی، مجتبی ارزش‌حقوقی ‌مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 179-189]
 • ویژه، محمد رضا مبنای اعمال نظارت حرفه‌ای پارلمانی: منزلت نمایندگی و پارلمان [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 181-202]
 • ویژه، محمد رضا حاکمیت: اسطوره حقوق عمومی [دوره 9، شماره 17، 1391، صفحه 107-126]
 • ویژه، محمد رضا نگاهی به دیوان عالی قانون اساسی مصر [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 289-301]
 • ویژه، محمد رضا مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 213-252]
 • ویژه، محمد رضا مسئولیت کیفری رییس جمهور در فرانسه [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 139-172]
 • ویژه، محمد رضا مسئولیت کیفری رییس جمهور در فرانسه [دوره 16، شماره 32، 1398، صفحه 129-153]
 • ویسی، هوشیار دادگاه قانون اساسی آلمان [دوره 6، شماره 11، 1388، صفحه 245-270]
 • ویسی، هوشیار دادگاه قانون اساسی آلمان [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 224-251]

ه

 • هاشمی، سید محمد قانون اساسی و حاکمیت مردم [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 325-333]
 • هاشمی، سید محمد از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 173-202]
 • هاشمی، سید محمد مطالعه تطبیقی ارزشهای بنیادی جهانی از دریچه قانون اساسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا) [دوره 17، شماره 33، 1399، صفحه 166-187]
 • هداوند، مهدی نظارت قضایی: تحلیل مفهومی،تحولات اساسی [دوره 5، شماره 9، 1387، صفحه 7-56]
 • هداوند، مهدی نظارت قضایی درحقوق اداری ایالات متحده [دوره 5، شماره 9، 1387، صفحه 225-254]
 • هداوند، مهدی حکمرانی خوب ، توسعه و حقوق بشر [دوره 2، شماره 4، 1384، صفحه 51-86]
 • همتی، مجتبی آموزش شهروندی [دوره 5، شماره 9، 1387، صفحه 321-342]
 • همتی، مجتبی تئوری حقوق اساسی چیست؟ [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 417-432]
 • همتی، مرتضی فلسفه‌وجودی‌مجلس دوم دردولت‌های یکپارچه و فدرال [دوره 13، شماره 25، 1395، صفحه 103-126]

ی

 • یارارشدی، علی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ، استصوابی یا استطلاعی [دوره 3، شماره 6، 1385، صفحه 27-43]
 • یاوری، اسدالله حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 253-290]
 • یاوری، اسدالله قوه یا مقام قضایی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 285-326]
 • یاوری، اسداله نسبت آزادی های فردی و امنیت ملی با تاکید بر آزادی بیان در مطبوعات [دوره 9، شماره 17، 1391، صفحه 127-161]
 • یزدان پناه اردکانی، پیمان حقوق اساسی و نقش آن در شکل گیری مدل دموکراسی [دوره 7، شماره 14، 1389، صفحه 157-198]
 • یزدان‌یار، مریم رویکرد حاکمیت داخلی به قواعد فراملی تجارت بین-الملل در پرتو نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 183-211]
 • یزدانی زنوز، هرمز نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب [دوره 6، شماره 11، 1388، صفحه 271-290]
 • یزدانی زنوز، هرمز بررسی لزوم حمایت کیفری از افراد در برابرجرایم مبتنی بر تبعیض [دوره 5، شماره 10، 1387، صفحه 205-238]
 • یوسف زاده، محمد واکاوی اختیارات ویژه مقام عالی حکومتی در وضعیت اضطراری؛ نگاهی بر اندیشه کارل اشمیت و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 91-119]