تعیین کننده های حق بر سلامت از منظر سازمان جهانی بهداشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

 
سازمانجهانیبهداشت،دریکرویکردجامعنگروفراخاندیشی،دسترسیانسان­هارابهسلامتجسمانی،روانیواجتماعیبهرسمیتمیشناسد. ازاینمنظر،سلامتفقدانبیمارینیستوحقبرسلامتحقبرسالمبودننیستوحقبرخورداریازبالاتریناستانداردهایقابلحصولسلامتیکهدفدوردستولیدستیافتنیومستلزمپیششرطهایتقنینی،قضاییواجراییاست. سازمانبهداشتجهانیبهعنواننهادیفراملیبامرجعیتیجهانیبرایحقبرسلامتازمولفههایاساسینامبردهاستکهجنبهراهبردیوتعیینگرادارد. بهطوریکهعواملموثروتعیینکنندهسلامتازمنظرسازمانبهداشتجهانیاز سطحعناصرصرفاًجسمانیوروانیبهسطوحاجتماعی،اقتصادی،فرهنگیوحتیمعنویارتقاءیافتهاست. کهبهنظرمیرسدطرحنظریه «دسترسیبهبالاترینسطحقابلحصولسلامت» درکنارتوجهبهنظریه «حداقلهایرفاهیدرتامینبهداشتبرایهمه» ازیکگفتمانصرفاًنظریبهیکالگوارهعملیوازیکحقناپذیرفتنیبهیکحق - ادعایپذیرفتنیوقابلمطالبهتبدیلشدهاستکهاینمقالهباروشتوصیفی- تحلیلیوبارویکردیحقوقیبهواکاویوتبیینآنمیپردازد.

کلیدواژه‌ها