تعداد مقالات: 242

1. تحلیل سیاستگذاری نظام دارویی ایران با تأکید بر قواعد اخلاقی

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-26

مصطفی جعفری؛ روزبه پورضیایی منش


2. نقد رویه قضایی: الزام به فرآیند استخدام دانشجویان بورسیه

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-16

جواد حسین‌زاده


4. تحلیل مفهوم و قلمرو آزادی از منظر جان رالز

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-30

حسن خسروی؛ فاطمه نیاورانی


5. تبیین کرامت ذاتی انسان در رویکرد علامه جعفری

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-33

محمد صادق احمدی


6. اصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-38

جواد تقی زاده؛ حسن بانشی


7. بررسی نظام حقوقی " حق اعتصاب " در قوانین ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-30

سعید رضا ابدی؛ سید حسین رحیمی مقدم


8. جستاری نقادانه بر مجمع انتخاباتی ایالات متحده

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-16

رحیم آل شیخ


9. آسیب‌شناسی مفهومی معاونان رییس جمهور: تعارض نظریه و عمل

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-22

امیر اسلامی تبار


11. خصوصی سازی و توسعه حقوق بشر

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-42

رضا اسلامی؛ لادن فرومند


12. تاثیر خصوصی سازی بر حکمرانی مطلوب

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-38

رضا اسلامی؛ لادن فرومند


13. حمایت از آزادی هنر در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-26

رضا اسلامی؛ نسرین گل ریحان


15. بررسی میزان توجه به حقوق ملت در محتوای کتاب‌های درسی تعلیمات اجتماعی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-18

حسین رحمت الهی؛ رضوان حکیم زاده؛ کمال دراتی؛ سید موسی علیزاده طباطبایی


16. آزادی بیان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-32

محمد حسین زارعی؛ مرتضی نجابت خواه


17. انتخابات و نظارت شورای نگهبان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 3-27

جواد اطاعت


18. نظارت قضایی: تحلیل مفهومی،تحولات اساسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1387، صفحه 7-56

مهدی هداوند


20. تحلیل پارادایم موازی‌سازی قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-34

منوچهر توسلی نایینی؛ محمد شمعی


21. نگاهی دوباره به مدل حکومتی مشروطه در ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-27

ریحانه آشفته؛ محمدباقر عامری نیا


22. مجازات عمل حرام وتعارض آن با قانون مداری درقانون اساسی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1384، صفحه 9-24

محمد جعفر حبیب زاده


23. اختیارات و صلاحیات و محدودیتهای قوه مقننه در قانون گذاری

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1387، صفحه 19-38

خیرالله پروین


24. تأملی بر حق رأی در ایران با نگاهی بر حقوق فرانسه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 27-56

جواد تقی زاده دوغیکلا