نویسنده = جواد تقی زاده
تعداد مقالات: 10
1. اصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-38

جواد تقی زاده؛ حسن بانشی


2. بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 43-66

جواد تقی زاده؛ سعید رضایی


3. اصل برابری و تبلیغات انتخاباتی در حقوق انتخابات سیاسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 27-48

جواد تقی زاده؛ طیبه کریم زاده شریف آباد


4. دیوان قانون اساسی فدرال آلمان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1387، صفحه 125-148

جواد تقی زاده


5. شرایط خاص انتخاب پذیری در انتخابات سیاسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1386

جواد تقی زاده


6. اساسی‌ سازی‌ حقوق‌ فرانسه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1385، صفحه 267-287

جواد تقی زاده


8. اساسی سازی حقوق اسپانیا

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1385، صفحه 225-247

جواد تقی زاده


9. حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1384، صفحه 191-214

جواد تقی زاده


10. آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 163-188

جواد تقی زاده