نویسنده = منوچهر توسلی نایینی
مصونیتهای شغلی در حقوق ایران

دوره 17، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 25-39

منوچهر توسلی نایینی


تحلیل پارادایم موازی‌سازی قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 9-34

منوچهر توسلی نایینی؛ محمد شمعی


مصونیتهای شغلی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 7، شهریور 1386، صفحه 91-107

منوچهر توسلی نایینی